วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551

๒.๖ ระบบเศรษฐกิจและโอกาสที่เล่นรำโทน

การแสดงรำโทนของคณะแม่ตะเคียน เทียนศรี ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จะได้รับการว่าจ้างจากเอกชน สถานศึกษา และหน่วยงานราชการให้ไปแสดงในงานประเพณีและงาน
ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ โดยได้รับค่าจ้างครั้งละประมาณ ๔,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ บาท บางครั้งก็ได้รับเชิญไปแสดงร่วมงาน เช่น งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ งานอนุรักษ์มรดกไทย งานของอำเภอบ้านหมี่ งานมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยเจ้าภาพจะออกค่ารถ ค่าอาหาร ให้กับทางคณะผู้แสดง

ไม่มีความคิดเห็น: