วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551

๒.๘ การฟื้นฟู และถ่ายทอดองค์ความรู้ของภูมิปัญญา

รำโทนบ้านแหลมฟ้าผ่า ตำบลบางพึ่ง ได้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟู โดยเริ่มจากผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สภาวัฒนธรรม สถานศึกษา ที่เห็นความสำคัญของภูมิปัญญา ด้วยมีความคิดที่ว่า การละเล่นพื้นบ้านในท้องถิ่นอื่น ๆ ได้มีการฟื้นฟูเพื่อนุรักษ์ไว้เป็นเอกลักษณ์ ประจำท้องถิ่น รำโทนของบ้านแหลมฟ้าผ่าซึ่งเคยรุ่งเรืองมาก่อนในอดีต ถือเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์ไว้
คณะแสดงรำโทนบ้านแหลมฟ้าผ่า ของแม่ตะเคียน เทียนศรี ได้ถ่ายทอดการแสดงรำโทนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา อำเภอบ้านหมี่ ในหลักสูตรท้องถิ่น และสอนการรำโทนให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดมหาสอน และหน่วยราชการทางด้านวัฒนธรรมซึ่งได้จัดอบรม การถ่ายทอดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยเชิญคณะรำโทนบ้านแหลมฟ้าผ่า เป็นวิทยากรให้แก่นักเรียนในจังหวัดลพบุรี นอกจากนี้ ได้ถ่ายทอดให้กับลูกหลาน ในตระกูลของตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น: