วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551

๒.๓.๕ วงดนตรี


จำนวนผู้บรรเลงและผู้ขับร้อง ประกอบด้วย
๑. ผู้ตีถังน้ำมัน จำนวน ๑ คน (บางครั้งเปลี่ยนจากถังน้ำมัน มาใช้
รำมะนาแทน)
๒. ผู้บรรเลงฉิ่ง จำนวน ๑ คน
๓. ผู้บรรเลงกรับ จำนวน ๑ คน
๔. ผู้ขับร้อง ประกอบด้วย
- ฝ่ายชาย จำนวน ๒-๔ คน
- ฝ่ายหญิง จำนวน ๒-๔ คน
(ผู้บรรเลง นอกจากจะทำหน้าที่บรรเลงเครื่องประกอบจังหวะหน้าทับและเครื่องกำกับจังหวะแล้ว ทุกคนจะทำหน้าที่ร้องเพลงรำโทนไปด้วย ทุกเพลง )

แผนผังการตั้งวงดนตรี
( ด้านหลัง )
ถังน้ำมัน / รำมะนา ฉิ่ง กรับ
ผู้ขับร้อง ผู้ขับร้อง ผู้ขับร้อง ผู้ขับร้อง

( ด้านหน้า )

ไม่มีความคิดเห็น: