วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551

๑๐. บทวิเคราะห์ของการเลี้ยงผี และรำผีโรง

๑. สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในเรื่องจิตวิญญาณ เมื่อทำแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
๒. สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมในด้านความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษของตนเอง เพราะชาวมอญเชื่อว่า ผี คือ บรรพบุรุษของตนเอง
๓. เป็นการสร้างความสัมพันธ์และสามัคคีในวงศ์ตระกูล เพราะว่าในการไหว้ผีสมาชิกในครอบครัวต้องมาร่วมกัน
๔. เป็นการจัดระเบียบสังคมผ่านความเชื่อเรื่องผี ถ้าทำความดีผีจะคอยปกปักษ์รักษา เป็นการส่งเสริมให้คนกระทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรม
ส่งผลให้สังคมมีความสงบสุข
๕. เมื่อทุกคนเคารพนับถือผีของกันและกัน ซึ่งเป็นการควบคุมพฤติกรรมให้อยู่ในกรอบของความเหมาะสม ก็คือ การเคารพหลักการอยู่ร่วมกันอย่างมั่นคง

ไม่มีความคิดเห็น: