วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551

๓. ความเชื่อเรื่องผี ของชาวมอญ

ผีที่มอญนับถือมีหลายชนิด แต่ที่สำคัญที่สุดมี ๒ ชนิด คือ
๑. ผีประจำหมู่บ้าน มักประดิษฐานไว้ในศาลที่ชายทุ่งและมีการทำพิธีบูชาเซ่นสรวงปีละครั้งโดยมี “คนทรง” เป็นผู้ประกอบพิธี ในพิธีจะมีการเข้าทรงทำนายความเป็นไปและความอุดมสมบูรณ์ของอนาคต หรือหญิงชายเมื่อแต่งงานกันแล้วจะนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาเพื่อเป็นการบอกกล่าว
๒. ผีบ้านหรือผีเรือน เป็นผีประจำตระกูล ซึ่งนับญาติเฉพาะทางฝ่ายชาย การรับผีจะตกทอดไปยังบุตรชายคนหัวปีของตระกูลเรื่อยไป ถ้าบิดาไม่มีบุตรชายหัวปี ผีนั้นก็ขาดจากสกุลวงศ์นั้นไป ดังนั้น ชาวมอญจึงให้ความสำคัญกับบุตรชายหัวปีมาก เพราะผู้ที่รับผีมีหน้าที่เก็บรักษาสมบัติประจำตัวผี
ซึ่งแตกต่างกันไปตามผีที่มอญแต่ละกลุ่มนับถือ หน้าที่ของผี คอยปกปักษ์รักษาสมาชิกในครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข แต่ถ้าหากทำอะไรไม่ดี เกิดผิดผี จะส่งผลให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วย

ไม่มีความคิดเห็น: